De belasting op een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging hangt af van de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Nog eens: hoe dichter u de 65 jaar benadert, hoe fiscaal voordeliger.

 • Wil u het kapitaal op uw 65ste laten uitbetalen en bent u tot op die leeftijd actief gebleven, dan wordt het kapitaal aan 10 % belast, na aftrek van de ZIV-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2 %).
 • Kiest u voor een uitkering tussen 60 en 65 jaar, dan bent u eveneens de ZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage verschuldigd. Het belastingtarief op het kapitaal ligt in dat geval wel hoger:
  • 20 % op 60 jaar
  • 18 % op 61 jaar
  • 16,5 % vanaf 62 jaar
  • 10% vanaf 65 jaar indien effectief actief tot die leeftijd of bij een lange loopbaan van 45 jaar
 • Let op: wil u het kapitaal vóór uw pensionering laten uitbetalen, dan is dit standaard niet meer mogelijk. Er zijn nog uitzonderingen, maar dit is een uitdovende regel.

Begrip ‘lange loopbaan’ eindelijk verduidelijkt

Bij een lange loopbaan van 45 gewerkte jaren geniet u eveneens van 10% eindbelasting.

De notie ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’ wordt bepaald als zijnde ‘een loopbaan van 45 jaar waarvan elk jaar de voorwaarde vervult om in aanmerking genomen te worden voor het vervroegd pensioen’.

Concreet: het gaat over een loopbaanvoorwaarde van 45 jaar x 104 dagen in het werknemersstelsel.

Gaat het over een gemengde loopbaan – werknemer zelfstandige – dan moet volgende regel in acht genomen worden:

Voor de zelfstandigen gelden de zelfde voordelige tarieven voor hun aanvullende pensioenen voor zover ze minstens twee kwartalen per kalenderjaar kunnen aantonen, ook over 45 jaar.

In geval van gemengde loopbaan, kan het zijn dat een belastingplichtige dus een half jaar als zelfstandige heeft gewerkt en deels als werknemer. Voor deze wetgeving volstaat dan een bewijs van 1 kwartaal als zelfstandige ( 78 dagen ) en 26 dagen als werknemer, zijnde 104 dagen.

Bewijs lange loopbaan

Hoe kan de werknemer aantonen dat hij op het moment dat hij zijn wettelijk vervroegd pensioen neemt ( dus voor de leeftijd van 65 jaar ) voldoet aan voorwaarde van ‘volledige loopbaan’ voor het verlaagde fiscale tarief?

De Federale Pensioendienst zal een attest van loopbaanoverzicht afleveren. Dit attest moet dus vervolgens worden overgemaakt aan de verzekeringsinstelling of het pensioenfonds, zodat deze bij de uitkering van het aanvullend pensioen, de juiste bedrijfsvoorheffing kan afhouden.

Tweede vereiste: effectief actief gebleven zijn

Daarnaast is de tweede vereiste om recht te hebben op dit verlaagde tarief, ook nog steeds, dat men ‘effectief actief’ moet gebleven zijn tot aan het opnemen van het wettelijk, vervroegd pensioen. Dit geldt ook voor de werknemers die het voordelige tarief van 10% willen op de wettelijke pensioenleeftijd.

Effectief actief tijdens de 3 laatste jaren voor de pensionering

Dit wil zeggen effectief blijven werken tot op dat moment. Daarnaast zijn er ook een heel aantal geval die gelijk gesteld worden met effectief actief blijven. Het gaat onder meer over periodes van  halftijds brugpensioen,  overlevingspensioen gecombineerd met eigen activiteit, onvrijwillige werkloosheid,  1/5 loopbaanvermindering of vermindering tot halftijdse prestaties, arbeidsongeschiktheid, ….

Voor al die gelijkgestelde periodes gelden bijzondere voorwaarden en het is vereist dat die vervuld zijn gedurende de laatste 3 jaar voorafgaandelijk aan de pensionering.

Voor periodes van werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) is wel vereist dat men gedurende de ganse periode van SWT aangepast beschikbaar is gebleven, zonder ooit op enig moment een vrijstelling op dit vlak te hebben genoten.

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy