Op 30 april 2014 zijn de MIFID regels ook van toepassing bij de distributie van levensverzekeringen.  In België beter bekend onder de naam Twin Peaks II.
Deze richtlijn streeft naar meer transparante informatie en een betere bescherming van de consument bij de handel in financiële producten. Deze richtlijn is sinds 2007 van toepassing op de banksector en geldt dus vanaf 30 april 2014 ook voor verzekeringen.

De MiFID-regels voor verzekeringen omvatten 3 grote domeinen:

– Zorgplicht (bv. vragenlijsten om de klant beter te leren kennen en dus correcter te adviseren)
– Informatieplicht (bv. transparantie over kosten en vergoedingen, info over het beleggingsrisico, …)
– Interne organisatie (bv. regels om belangenconflicten te vermijden, bijhouden van klantendossiers, …)

De MiFID-regelgeving brengt heel wat verandering met zich mee.

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR

1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
– Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
– Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
– Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
– Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
– Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
– Situaties eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent.

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:
– Een interne instructienota;
– Een aangepast verloningsbeleid;
– Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
– Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
– Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
– Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

belangenconflict schema

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

6. Vergoedingen

Bovenop de rechtstreekse vergoeding dat MySavings ontvangt van zijn klanten, bekomen wij eveneens eenmalige of jaarlijkse vergoedingen ontvangen van de financiële instellingen waarmee we samenwerken. We proberen deze maximaal te verlagen om aan onze klanten de beste voorwaarden van de markt te waarborgen. Hieronder vindt u een tabel met de vergoedingen.

  • Factuur voor specifieke dienstverlening, dit zal op voorhand duidelijk afgesproken worden en een apart contract voor worden opgemaakt. Standaard bedraagt dit 300 euro + BTW voor een pensioenanalyse.
  • Instapkosten op de premie: MySavings neemt op spaar-, pensioen- en beleggingsproducten geen extra instapkosten bovenop de instapkosten die de verzekeringsmaatschappij toepast. Instapkost verzekeringsmaatschappij varieert normaal tussen 0 en 1% op de premie.
  • Instapkosten bij risicopremies op aanvullende waarborgen of overlijdensdekkingen: deze kosten zitten vervat in het tarief voor de specifieke waarborg en varieert tussen 0 en 15%.
  • Rappelvergoedingen: dit is een éénmalige aanbrengvergoeding die verzekeringsmaatschappijen betalen aan de verzekeringsmakelaar om de klant te adviseren.  Deze vergoeding varieert tussen 0 en 45% op de premie van het eerste jaar en is niet rechtstreeks ten laste van het contract dat de klant onderschrijft, maar komt uit het globale distributiebudget van de verzekeringsmaatschappij.
  • Portefeuillevergoedingen: dit is een jaarlijkse vergoeding die bij de meeste beleggingsproducten van toepassing is. Deze kost zit vervat in de jaarlijkse poliskosten of beheerskosten.
  • Andere diverse vergoedingen: MySavings krijgt als makelaar opleidingen, marketingkosten en attenties van haar partnerverzekeringsmaatschappijen.