Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen sinds 2018 een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) afsluiten om aan aanvullend pensioen te doen. Wat is dit juist? En wat zijn de voor- en nadelen?

Fiscaal voordeel

De stortingen in een POZ leveren een belastingvoordeel op van 30% (+ gemeentebelasting). Er dient wel een verzekeringstaks betaald te worden van 4,4% op de premie. Het bedrag dat de zelfstandige maximaal kan storten voor één jaar wordt beperkt door de 80%-regel voor de POZ. Die wordt op op een andere manier berekend dan bij de IPT,  op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Uitkering

Het uiteindelijke opgebouwde kapitaal kan ten vroegste uitgekeerd worden wanneer de zelfstandige met wettelijk pensioen gaat of wanneer hij in aanmerking komt voor een (vervroegd) wettelijk pensioen. De uitkering wordt belast aan 10% (+ gemeentebelastingen) en via een solidariteits- en invaliditeitsbijdrage. Ook bij overlijden is dit het geval.

Investeren in tak 23

Bij een VAPZ wordt er enkel geïnvesteerd in tak 21 (mogelijkheid om winstdeelname in tak 23 te beleggen), waarbij de klant een gewaarborgd rendement geniet. Investeren in tak 23, waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere achterliggende fondsen, kan niet bij een VAPZ. Dat is anders bij een POZ, waarbij zowel tak 21 als tak 23 mogelijk zijn. In tijden van zeer lage gewaarborgde rendementen is dit een uitgelezen kans voor de zelfstandige om mogelijk uitzicht te krijgen op een hoger rendement.

Backservice

Net zoals bij een IPT is het bij een POZ mogelijk om een backservice uit te voeren. Dat is een inhaalstorting voor fiscaal niet benutte ruimte uit het verleden. Het wordt mogelijk om vanaf de datum van onderschrijving van de POZ tot 10 jaar terug te gaan in het verleden. Wordt wel maximaal teruggerekend tot 1 januari 2018, zodat tijdens de eerstkomende jaren de ruimte voor de backservice eerder beperkt zal zijn.

Conclusie

Een VAPZ biedt een groter fiscaal voordeel dan de POZ, maar laat niet toe om in tak 23 te investeren. Bij een POZ kan dat wel. Een POZ kan zelfstandigen zonder vennootschap toelaten om hun fiscale korf (na het volstorten van hun VAPZ) nog verder te optimaliseren.