Reglement : Actie Rode Duivels / Word ambassadeur voor MySavings

Actieduur

Tot en met zondag 13 oktober 2013 om 16u organiseert MySavings een actie Rode Duivels.  Dit reglement beschrijft het verloop van deze actie en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.

Wat houdt de actie in ?

Met deze actie belonen we de 3 winnaars van de wedstijd “Rode Duivels / word ambassadeur voor MySavings” met 2 kaarten voor de wedstrijd België-Wales van dinsdag 15 oktober 2013 om 21.00u in het Koning Boudewijnstadion.

Deelnemen

Deelnemen kan door:

De e-mail met volgende inhoud te versturen aan zoveel mogelijk kennissen en vrienden die ouder zijn dan 18 jaar:

Ga jij mee naar de Rode Duivels volgende week ? 

Hoe? Word ambassadeur voor MySavings, een innovatief en performant platform dat bekendheid zoekt. Deelnemen is makkelijk, je hoeft de mail enkel door te sturen en iedereen kan deelnemen.  Vergeet ons niet in copie te zetten (info@mysavings.be).

Waarom MySavings?

•             Sparen, beleggen en zorgen voor uw pensioen aan de beste voorwaarden van de markt.
•             Makkelijke en leerrijke rekentools om bvb uw wettelijk pensioen te berekenen.
•             Maak en behoud uw financieel overzicht via een gratis cloud account, MijnPlan.

Je kan 3 maal 2 plaatsen winnen voor de Rode Duivels tegen Wales volgende week dinsdag 15 oktober om 21.00u in het Koning Boudewijnstadion.

De 3 winnaars zijn diegenen die het meeste aantal contacten hebben aangesproken en winnen elk 2 tickets.

Wedstrijd eindigt zondag 13 oktober 2013 om middernacht.

Vergroot uw kansen om te winnen via   of volg ons op  !

Wij nemen contact op met de winnaars.

Zie wedstrijdreglement op www.MySavings.be.

Veel succes!

De prijs

3 maal 2 toegangtickets voor de wedstrijd België-Wales van dinsdag 15 oktober 2013 om 21.00u in het Koning Boudewijnstadion. De tickets zullen voor de wedstrijd aan de winnaar worden overhandigd. Indien door omstandigheden de wedstrijd niet wordt gespeeld of u de prijs niet in ontvangst kan nemen, is MySavings niet verantwoordelijk noch gehouden tot het betalen van een evenwaardige geldsom. De deelnemer kan geen schadevergoeding eisen.

Deelnemingsvoorwaarden

De actie is toegankelijk voor elke rijksinwoner van België ouder dan 18 ouder.
Controle op de naleving van het wedstrijdreglement
De deelnemers stemmen in met iedere verificatie met betrekking tot hun identiteit of met betrekking tot de verblijfplaats die zij hebben opgegeven. Iedere valse, onvolledige of onjuiste opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot de eliminatie van de deelnemer.

Geldigheid

De deelnemer aan de wedstijd verstuurt de e-mail met de juiste inhoud aan adressen die de deelnemer zelf selecteert. U dient rekening te houden met de wettelijke regels en beperkingen hierrond.
Indien enige bepaling van dit actiereglement onwettig, nietig of voor enige andere redden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van het actiereglement en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
De aldus uitgesloten bepalingen dienen geïnterpreteerd en/of vervangen te worden door geldige bepalingen waarvan het doel en de gevolgen dezelfde zijn, of equivalent of het meest gelijkend aan deze beoogd door de oorspronkelijke bepaling.
De deelnames moeten MySavings ten laatste op zondag 13 oktober om 16u bereiken.
Elke deelname die onwettig, schadelijk, bedreigend, belagend, onrechtmatig, vulgair, obscene, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend, racistisch, xenofobisch of op een andere wijze laakbaar is, zal onmiddellijk uitgesloten worden.
Alle inzendingen zullen op basis van de hierboven vermelde criteria beoordeeld worden door de marketingafdeling van MySavings.
Iedere persoon mag meerdere personen uitnodigen als ambassadeur.

Aanvaarding van dit actiereglement

De deelname aan deze actie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement door de deelnemer. MySavings zal het actiereglement niet archiveren.
Interpretatie van onderhavig actiereglement
Ieder probleem met betrekking tot de interpretatie van dit actiereglement, evenals iedere situatie die niet geregeld zou zijn door onderhavig reglement, zal beslecht worden door een interne jury samengesteld door MySavings.
MySavings heeft niet de verplichting om op elke schriftelijke, telefonische of mondelinge vraag met betrekking tot de interpretatie of toepassing van onderhavig reglement, de modaliteiten van de actie of met betrekking tot de lijst van deelnemers te antwoorden.
Beperking van de aansprakelijkheid van MySavings
MySavings behoudt zich het recht voor de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MySavings ligt (zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte infomaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk).
Evenzo kan MySavings niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverzending waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen.

Vrijwaring

Door deelname aan de actie erkent de deelnamer dat MySavings niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de deelnemer verstrekte inhoud. De deelnemer stemt ermee in MySavings, evenals haar werknemers, bestuurders, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden voor, te vrijwaren en, indien zij hiervoor kiezen, te verdedigen tegen, alle vorderingen van derden en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en –kosten) voortvloeiend uit zijn/haar inbreuk op dit actiereglement of zijn/haar inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of op enig ander recht van een persoon of entiteit.

Bescherming van persoonsgegevens

MySavings hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.  In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. MySavings geeft u daarbij volgende garanties:

  • uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
  • MySavings treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.