Overeenkomst

Tussen ondergetekende partijen:

MySavings BVBA, met maatschappelijke zetel Antwerpselaan 38-39 te 1000 Brussel

met FSMA 112223A en BTW BE 053 6492 845, hier vertegenwoordigd door……………………………………….

Hierna vernoemd “Opdrachtnemer”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., vertegenwoordigd door …………………………………………………………………………………………………………..

Adres …………………………………………………………………………………..
Tel ………………………………………. Gsm ……………………………………………..
Mail ……………………………………………………………………………….. BTW ………………………………………………

Hierna vernoemd “Opdrachtgever”.

Is overeengekomen hetgeen volgt:

Opdrachtnemer zal, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving een analyse en voorstel tot optimalisatie van alle persoonlijke verzekeringen ‘leven’ opstellen op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

De samenwerking zal bestaan uit het volgende:

 • Afspraak 1: inventarisatie, analyse van de bestaande situatie en een gesprek betreffende de concrete verwachtingen en behoeften van de Opdrachtgever.

 • Analyse en vergelijking van de bestaande producten, marktstudie van verscheidene verzekeringsmaatschappijen, opvragen nodige offertes en noodzakelijke berekeningen.

 • Aanmaken van een digitale koffer op mysavings.be zodoende u het overzicht behoudt van deze producten. Toegankelijk, gratis en aanpasbaar door de Opdrachtgever.

 • Afspraak 2: rapportering en implementatie van de voorgestelde optimalisatie.

Wat zal er behandeld worden?

 • Luik pensioen / fiscale ruimtes:

  • Pensioensparen

  • Lange termijnsparen

  • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen / Riziv

  • Individuele Pensioentoezegging / Groepsverzekering

  • Niet-fisca(a)l(e) spaarplan(nen)

 • Luik bescherming

  • Arbeidsongeschiktheid: gewaarborgd inkomen, omzetverzekering, premievrijstelling

  • Overlijdensdekking(en)

Teneinde de voorgestelde optimalisaties te implementeren zal de Opdrachtgever van Opdrachtnemer de nodige begeleiding krijgen binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Rekening houdend met het maatschappelijk doel van Opdrachtnemer is geen enkele activiteit mogelijk aangaande beleggingsadvies en/of beheer van vermogen.

Voor de totaliteit van deze diensten zal de Opdrachtgever een vergoeding betalen van 300,00 euro (excl. BTW), betaalbaar na de ontvangst van de factuur. Elke bijkomende afspraak wordt gefactureerd aan 125,00 euro (excl. BTW).

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verbinden Opdrachtnemer en haar medewerkers zich ertoe om het dossier en de gegevens van de Opdrachtgever op de meest strikt vertrouwelijke wijze te behandelen. Het geheel van documenten en informatie ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever blijft te allen tijde diens eigendom en zal steeds met absolute discretie worden behandeld.

De Opdrachtgever verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaardt deze uitdrukkelijk. Deze overeenkomst is opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan de Opdrachtgever verklaart er één te hebben ontvangen.

Aldus opgemaakt te ……………………… en afgesloten op ………./………./…………….

Voor Opdrachtnemer                                                                                 De Opdrachtgever

Ontdek onze producten