Terug naar product

Stap 1: schenking van gelden aan meerderjarige; vb (groot)ouder aan (klein-)kind, aan petekind, broer,…
Stap 2: gelden worden belegd in een levensverzekering:

  • Verzekeringnemer: begiftigde (diegene die de gelden geschonken krijgt);
  • Verzekerde: begiftigde;
  • Begunstigde bij overlijden: schenker(s)  (diegene die de gelden schenkt);
  • Begunstigde bij leven: begiftigde.

Stap 3: Voorzien van een conventioneel beding van terugkeer: betekent dat bij vooroverlijden van de begiftigde, de geschonken gelden terugkeren naar het vermogen van de schenker zonder dat daarop successierechten dienen betaald te worden.  Met andere woorden: de schenking wordt volledig teruggedraaid alsof deze nooit bestaan heeft. Zorg dat alle voorwaarden worden vervuld bij de opmaak van het contract (zie verder voor details).  Het kapitaal dat terugkeert kan groter zijn dan het geschonken bedrag, het excedent is onderhevig aan successierechten.  U kan in de opmaak van de documenten kiezen of dit bedrag dient terug te keren of mag terechtkomen in de nalatenschap van de overleden begiftigde.
Stap 4:  De schenker dient de begunstiging bij overlijden formeel te aanvaarden. Hierdoor kan de verzekeringnemer/begiftigde niet afkopen, niets opnemen, geen rechten overdragen zonder het akkoord van de schenker/aanvaardende begunstigde.
Stap 5: De schenker kan voorzien in de uitkering van een jaarlijks bedrag, best beperken tot maximum 4% van het geschonken bedrag.
Stap 6: Bij overlijden na 3 jaar van de schenker zijn er geen successierechten verschuldigd, u kan deze 3 jaar “afkopen” door de betaling van registratierechten, dit kan eventueel nog last minute.

Er zijn geen successierechten verschuldigd op voorwaarde dat de schenker volgende zaken kan bewijzen:

  • De schenking (via aangetekende brief, notariële akte of hand- of bankgift).
  • De datum van de schenking.
  • De schenkingsakte voorziet in de conventionele terugkeer.
  • De levensverzekering wordt correct afgesloten met de schenker als begunstigde bij overlijden en de begiftigde als verzekeringnemer en verzekerde.
  • Uitrdrukkelijke vermelding in de polis dat deze gesloten werd ten gevolge van een schenking en als uitvoering van de clausule van conventionele terugkeer.