AG biedt u een minimum rendement van 1,75% verhoogd met winstdeelname.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

1,75% *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
1,75% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,30% *
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
New product since september 2020 / 1,60% indien product gestart voor september 2020
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,50%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,20% op de reserve tak 21
Uitstapkosten
Geen vanaf 60 jaar, zoniet 1 % vermenigvuldigd met de nog te verstrijken duur van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, met een maximum van 5 % en waarbij elke maand telt voor 1/12de

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke cliënt en kan in een later stadium worden gewijzigd. Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Stortingen

Eerste storting
35 euro
Bijstortingen
35 euro

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Niet mogelijk
Voorschot
90% van de reserve, intrestbetalend of kapitaliserend
Social PSPS
Mogelijk
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen

Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvende invaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval. Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke, tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Waarschuwing product

 • Eenheidsfluctuatierisico (marktrisico)
  De waarde van een participatie hangt af van de waardeontwikkeling van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico wordt te allen tijde volledig gedragen door de verzekeringnemer. Bijgevolg kan de waarde van de eenheid op het moment van een eventuele opname of op het moment van de vereffening van het contract zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de deelnemingsrechten van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.
 • Risico’s verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen staan bloot aan verschillende risico’s, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren, ondanks de deskundigheid van de beheerders.
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds dat gekoppeld is aan het levensverzekeringscontract dat door de verzekeringnemer is afgesloten, worden gescheiden van de activa van de verzekeraar beheerd. In geval van faillissement van de verzekeraar worden deze activa in de eerste plaats gereserveerd voor de nakoming van de verplichtingen jegens de verzekeringnemers en/of begunstigden.
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy