Het Top rendement is een verzekeringsspaarplan waarmee u een kapitaal kunt opbouwen voor het einde van uw loopbaan of
uw pensioenleeftijd. U kunt gebruik maken van de fiscale voordelen die momenteel van toepassing zijn op levensverzekeringen.

AG biedt u een minimumrendement van 2,00%, plus een winstdeling.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

2,00% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,80% *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
2,00% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,80% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,80% *
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
Nouveau produit depuis 2020 / 1,6% si contrat souscrit avant septembre 2020
Duur waarborg
Tot het einde van het contract.
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen.
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,50%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0%
Uitstapkosten
Geen vanaf 60 jaar, anders 1% vermenigvuldigd met de resterende looptijd van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, waarbij elke maand telt als 1/12e en met een maximum van 5%.

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
2% op elke premiebetaling.
Gedurende looptijd contract
Een belasting van 9,25% op winstdeling wordt geheven op het moment van toekenning.
Bij opname van de gelden
In tak 21: 5%. 0% indien in de laatste 5 jaar van het contract. In tak 23: 2% het eerste jaar, 1,5% het tweede, 1% het derde, 0,5% het vierde. Daarna 0%.

Stortingen

Eerste storting
35 euro
Bijstortingen
35 euro
Depostitogarantie

Het deel van tak 21 valt onder de bescherming van het speciaal fonds voor de bescherming van deposito’s en levensverzekeringen. Dit fonds garandeert 100.000 euro per verzekeringnemer en per verzekeringsmaatschappij

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Alleen voor winstdeling.
Kapitaalsgarantie
Ja, tot 100.000€.
Aanvullende waarborgen

Garantie bij ongeval: een kapitaalsom in geval van overlijden van de verzekerde of een kapitaalsom in geval van volledige en blijvende invaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval.

In geval van gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Fondsmanagers

Via Top Multilife is het mogelijk om te beleggen in de volgende beleggingsfondsen

 • AG Life Stability: 75% obligaties – 25% aandelen, wereldwijde spreiding, beheersprovisie van 1,81
 • AG Life Balanced: 50% obligaties – 50% aandelen, wereldwijde spreiding, beheersprovisie van 1,90% AG Life Growth: 25% obligaties – 75% aandelen, wereldwijde spreiding, beheersprovisie van 1,81
 • AG Life Growth: 25% obligaties – 75% aandelen, wereldwijde spreiding, beheersvergoeding van 1,99
 • AG Life Neutral Portfolio: Combinatie van verschillende fondsen (aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen, cash), neutraal profiel, beheersprovisie 1,92
 • AG Life Dynamic Portfolio: Combinatie van verschillende fondsen (aandelen, obligaties, onroerend goed, alternatieve beleggingen, contanten), dynamisch profiel, beheersprovisie van 2,01

Beleggingsdoelstelling: De fondsen streven naar een potentieel aantrekkelijk rendement. Het rendement is gekoppeld aan de prestaties van de beleggingsfondsen (tak 23). Het belegde bedrag kan in de loop der tijd fluctueren. Er is geen kapitaalgarantie, noch een rendementsgarantie. Het financiële risico wordt volledig gedragen door de verzekeringnemer.

Waarschuwing product

 • Eenheidsfluctuatierisico (marktrisico)
  De waarde van een participatie hangt af van de waardeontwikkeling van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico wordt te allen tijde volledig gedragen door de verzekeringnemer. Bijgevolg kan de waarde van de eenheid op het moment van een eventuele opname of op het moment van de vereffening van het contract zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de deelnemingsrechten van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.
 • Risico’s verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen staan bloot aan verschillende risico’s, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren, ondanks de deskundigheid van de beheerders.
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds dat gekoppeld is aan het levensverzekeringscontract dat door de verzekeringnemer is afgesloten, worden gescheiden van de activa van de verzekeraar beheerd. In geval van faillissement van de verzekeraar worden deze activa in de eerste plaats gereserveerd voor de nakoming van de verplichtingen jegens de verzekeringnemers en/of begunstigden.

Klachtenprocedure

Een klacht kan worden ingediend in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

De klacht moet per post, e-mail of via het op internet beschikbare klachtenformulier worden ingediend.

 • U kunt schrijven naar de Klantendienst Klachtenlaan Emile Jacquemin 53, 1000 Brussel of per e-mail naar: customercomplaints@aginsurance.be
Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy