Sinds 13 maart 2013 houden pensioeninstellingen ZIV (ziekte en invaliditeits)- en solidariteitsbijdragen in op de uitkeringen van aanvullende pensioentoezeggingen van gepensioneerden die een hoofdverblijfplaats hebben in een andere EER-lidstaat1 of Zwitserland. In 2016 oordeelde het Europees Hof van Justitie echter dat dergelijke inhoudingen strijdig zijn met de Europese Verordening rond de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen.

De Federale Pensioendienst (hierna FPD) bevestigt nu dat er effectief geen inhoudingen mogen gebeuren als de gepensioneerde ten laste valt van de Sociale Zekerheid in Zwitserland of een EER-lidstaat* en daar woont op het moment dat het geld uitgekeerd wordt.
Kaart van EER

Op voorhand bewijs voorleggen

De betrokken persoon moet wel op voorhand bewijzen dat hij op het moment van de uitbetaling effectief ten laste is van de Sociale Zekerheid in zijn nieuwe woonplaats. Anders moeten de pensioeninstellingen de bijdragen wel inhouden. Een bewijs is het formulier E104 (of S040) of elk ander bewijsstuk dat dat feit aantoont.

Bij onterechte inhoudingen, onmiddellijke terugbetaling

Na ontvangst van dit bewijs dient de pensioeninstelling een aanvraag in bij de dienst Controle Bijdragen ZIV-SOL van de FPD. Na controle, informeert deze dienst de pensioeninstelling over de al dan niet toekenning van de vrijstelling. Blijken de gedane inhoudingen onterecht, dan betaalt de dienst Sociale en Fiscale Inhoudingen van de FPD onmiddellijk deze inhoudingen terug na bewijs van de betrokkene.

Conclusie Als de betrokken begunstigde het nodige bewijs levert, kan de pensioeninstelling overgaan tot de uitkering van de aanvullende pensioentoezegging zonder de bewuste ZIV-en solidariteitsinhoudingen. 

*EER: Europese Economische Ruimte: de landen van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy