Het ontwerp van programmawet van 3 juni 2013 voorziet wel in een verlaging van de roerende voorheffing naar 15% op dividenden toegekend door KMO’s op nieuw uitgegeven aandelen. Net als bij de nieuwe regeling van de liquidatieboni zal ook hier sprake zijn van een zekere wachtperiode, in die zin dat het effectieve belastingvoordeel slechts na enkele jaren kan worden genoten.

Het gunstregime is enkel van toepassing op aandelen die vanaf 1 juli 2013 worden uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging of bij oprichting. De nieuwe aandelen moeten op naam zijn, de inbreng moet in geld zijn gebeurd en de eigenaar moet de aandelen ononderbroken hebben aangehouden sinds de inbreng.

Op deze laatste voorwaarde gelden evenwel twee uitzonderingen:

  • wanneer de aandelen werden overgedragen in rechte lijn of tussen echtgenoten tengevolge van een erfenis of een schenking in volle eigendom;
  • wanneer een overdracht of omwisseling is gebeurd in het kader een belastingneutrale herstructurering (fusie, splitsing, inbreng, enz.).

De eigenaar van de aandelen moet de volle eigendom bezitten. Een uitzondering is van toepassing ingeval van opsplitsing van het vruchtgebruik en de blote eigendom tengevolge van een wettelijke erfopvolging. De kapitaalverhoging of -inbreng bij oprichting moet volledig volstort zijn op het ogenblik van de toekenning van de dividenden. De nieuwe aandelen mogen geen preferente aandelen zijn. Vennootschappen die niet gehouden zijn tot het bezit van een minimum maatschappelijk kapitaal, moeten na de inbreng van het nieuw kapitaal minstens 18.550 euro maatschappelijk kapitaal bezitten.
Het gunsttarief is niet onmiddellijk van toepassing. De roerende voorheffing zal immers eerst worden verlaagd tot 20% voor de dividenden die worden betaald uit de winstverdeling van het eerste of tweede boekjaar na dat van de inbreng in kapitaal, terwijl de dividenden die worden toegekend uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar na dat van de inbreng onderworpen zullen worden aan 15%.

Een voorbeeld:

November 2013: kapitaalverhoging of oprichting;

  • Boekjaar 2014: 25% RV (beslissing tot uitkering dividend op algemene vergadering juni 2015);
  • Boekjaar 2015: 20% RV (beslissing tot uitkering dividend op algemene vergadering juni 2016);
  • Boekjaar 2016: 15% RV (beslissing tot uitkering dividend op algemene vergadering juni 2017).

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy