In 2012 voerde de programmawet de bijzondere socialezekerheidsbijdrage (Wyninckx-bijdrage) op hoge aanvullende pensioenen in. De invoering van die bijdrage gebeurt in 2 fases: de overgangsregeling en de definitieve regeling.

Op 10 juli 2017 werd  een wetsvoorstel ingediend dat vermeldt dat de inwerkingtreding van de definitieve regeling uitgesteld is tot 2019, omdat SIGeDIS (de beheerder van de databank van aanvullende pensioenen) nog niet alle gegevens heeft die het nodig heeft om de Wijninckx-bijdrage correct te berekenen volgens de definitieve regeling.

De huidige berekeningsmethode van de bijdrage is dus toepasbaar tot in 2019. Het plafond voor 2017 bedraagt 31.836,24 euro en voor premies betaald in 2018 32.472 euro.

In september krijgen bedrijfsleiders een brief van SIGeDIS waarin hen zal gevraagd worden de RSVZ-bijdrage te betalen voor het voorgaande jaar. Bedrijven kunnen hun Wyninckx-bijdrage controleren via de databank aanvullende pensioenen (DB2P).
 
Ter herinnering: bijzondere socialezekerheidsbijdrage op pensioenkapitalen

Deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage werd ingevoerd door de programmawet van 22 juni op de bijdragen van de 2de pijler die dienen voor de opbouw van een ‘hoog’ aanvullend pensioen.

De programmawet van 27 december 2012 bevestigde de definitieve modaliteiten.

De afhouding van deze bijzondere socialezekerheidsbijdrage zal gebeuren op basis van 2 reglementeringen:
·         het overgangsregime dat loopt van 01/01/2012 tot en met 2018;
·         het definitieve regime dat in werking treedt vanaf 2019.

Overgangsregime (van 2012 tot en met eind 2018)

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage bedraagt 3% (vanaf 1 januari 2018, voorheen 1,5%) en wordt berekend het jaar N op de som van de premies die toegekend worden op de pensioenverbintenissen aan één enkele loontrekkende of zelfstandige bedrijfsleider in het jaar N-1 en die hoger liggen dan 30 000 EUR (jaarlijks geïndexeerd). Het bedrag voor 2017 bedraagt 31.836,24 euro | 32.472 euro voor 2018.

Elk bedrijf moet jaarlijks controleren of het totaal van de premies leven en overlijden voor een loontrekkende of zelfstandige bedrijfsleider die grens overschrijden.

Deze regeling geldt voor:

>                 alle pensioenplannen van de 2de pijler (zowel voor loontrekkenden als voor zelfstandigen) uitgezonderd:
1. Intern gefinancierde pensioenbeloften, VAPZ en RIZIV (deze worden in aanmerking genomen in de definitieve regeling);
2. Sectorale plannen (hiermee wordt pas rekening gehouden vanaf 2014).

>        de periodieke en eenmalige premies voor de waarborgen leven, overlijden en overlijden door ongeval:
1. exclusief de taks van 4,4 % en RSZ 8,86 % (enkel loontrekkenden);
2. met uitzondering van de externe financiering van de interne voorzieningen.

Definitieve regeling vanaf 2019

·         De werkgever/het bedrijf is dan de bijdrage van 3% verschuldigd op de totale aangroei van de verworven reserve, indien de som van de opgebouwde wettelijke en aanvullende pensioenen (inclusief VAPZ, RIZIV en intern gefinancierde pensioenbeloften) het wettelijk plafond voor de pensioenen van de openbare sector overschrijdt.
·         Is niet van toepassing op de waarborg overlijden, tenzij deze niet gefinancierd wordt door de reserves. Klik hier voor details rond de definitieve regeling vanaf 2019.

Betaling van de bijdrage

·         Eind februari: op basis van hun ondernemingsnummer bezorgen de bedrijven de pensioeninstellingen de lijst van werknemers/zelfstandigen die aangesloten zijn bij het betrokken pensioenplan in het jaar N-1, evenals hun rijksregisternummer.

·         Uiterlijk 30 juni: de pensioeninstellingen bezorgen de databank voor aanvullende pensioenen (DB2P) de premies voor de berekening van de bijzondere socialezekerheidsbijdragen.

·         Uiterlijk 30 september: SIGeDIS deelt de werkgevers/bedrijven de informatie mee die ze nodig hebben om de bijzondere socialezekerheidsbijdrage te berekenen. SIGeDIS stelt deze informatie eveneens ter beschikking van de betrokken inningsinstellingen (RSZ en RSVZ) via de databank aanvullende pensioenen (DB2P).

·         Uiterlijk 31 december: op basis van deze informatie betalen de werkgevers/bedrijven de sociale bijdrage aan de RSZ (loontrekkenden) of aan het RSVZ (zelfstandigen).
 

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Een afspraak maken
MySavings Life Insurance Made Easy