Voor werknemers bestaat er de tweede pijler, namelijk groepsverzekeringen en pensioenfondsen die de werkgever voor zijn personeel opbouwt (of die in sectorale paritaire overeenkomsten worden vastgelegd).
In de praktijk wordt de organisatie van die tweede pijler aan de werkgever toevertrouwd. Als werknemer moet u op de hoogte zijn van wat uw werkgever voor u heeft voorzien. Elk jaar moet u een overzicht ontvangen van uw aanvullend pensioen.

Voor zelfstandigen bestaat die tweede pijler uit het aanvullend pensioen dat ze in het kader van hun beroepsactiviteit opbouwen. Als zelfstandige moet u zelf het initiatief nemen om die tweede pijler in de praktijk te organiseren. Naargelang u uw zelfstandige activiteiten ontplooit als natuurlijk persoon of als vennootschap, heeft u andere mogelijkheden.

Voor statutaire ambtenaren is er bijna nooit een aanvullend pensioen van de tweede pijler, maar zij hebben een hoger wettelijk pensioen.
De derde pijler verwijst naar individuele en vrijwillige spaarformules (pensioenspaarverzekering, pensioenspaarfonds, langetermijnsparen); ook daarvoor zijn er belastingverminderingen.

In België worden een aantal vormen van sparen en beleggen zonder fiscaal voordeel soms aangeduid als de vierde pijler.  Dit is het zogenaamde vrij sparen of beleggen.

De aankoop van een woning kan tot die vijfde pijler behoren en kan op latere leeftijd eventueel dienen om uw levensstandaard te behouden, vooreerst kan u gratis wonen, maar bij verkoop kan u nog een tijdlang van deze centen leven.
De aanvullende inkomens uit de tweede, derde en vierde pijler verhogen uw levensstandaard na uw pensioen. Het is meestal interessant om al vroeg te starten met het opbouwen van een pensioenkapitaal dat aan uw latere financiële behoeften voldoet.

Ontdek onze producten