Je kan vrij kiezen voor een verdeling van jouw pensioengelden in een stuk gegarandeerd rendement tak 21 in combinatie met externe beleggingsfondsen.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

2,00% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,56% *

Instapkosten via mySavings

0,00%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
2,00% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
2,75% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,56% *
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Tak 21 0% + winstdeelname
0,00%
Rendement afgelopen jaar totaal 0%
1,00%
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar verlaagd
1,31%
Voorwaarden voor winstdeelname
Tak 21 0% geen; Tak 21 vast: minimum reserve van 10.000 euro of spaarplan van minimum 500 euro
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.
Rentewijzigingen nabije toekomst
Niet voorzien

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,00%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0,18% op de reserve tak 21 en maximum 2,4% op de fondsen tak 23
Uitstapkosten
Geen op einddatum, geen laatste 5 jaar indien polis reeds 10 jaar looptijd heeft, zoniet dalend van 5% naar 0% 5 laatste jaren contract, zie infofiche voor details

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
Op de premies betaald in het kader van het langetermijnsparen is een taks van 2 % verschuldigd.
Gedurende looptijd contract
Geen belastingen gedurende looptijd contract.
Bij opname van de gelden
Taxatie bij uitkering De winstdeelname die samen met het kapitaal uitgekeerd wordt, is belastingvrij. Uitkeringen van polissen waarvan de premies fiscaal in mindering werden gebracht, worden belast. Daarbij gelden volgende algemene principes: Voor het stelsel van het langetermijnsparen: • bij polissen die zijn afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar en die ten vroegste uitgekeerd worden vanaf 60 jaar, wordt op 60 jaar 10 % taks ingehouden op de opgebouwde reserves. Bij overlijden van de verzekerde vóór de leeftijd van 60 jaar zal het uitgekeerde overlijdenskapitaal eveneens worden belast tegen een tarief van 10 % in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting). Indien het overlijden plaatsvindt na 60 jaar, is de taxatie al gebeurd op 60 jaar; • bij polissen afgesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar gebeurt de taxatie op de 10e verjaardag van de polis tegen een tarief van 10 % taks. Bij overlijden van de verzekerde vóór de 10e verjaardag van de polis zal het uitgekeerde overlijdenskapitaal eveneens worden belast tegen een tarief van 10 % in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting); • polissen die vroegtijdig worden afgekocht, zullen in bepaalde specifieke gevallen worden belast tegen een tarief van 10 % in de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting), maar afhankelijk van het tijdstip waarop wordt afgekocht kan dit tarief oplopen tot 33 %.

Stortingen

Eerste storting
50 euro per maand
Bijstortingen
Minimum 300 euro op jaarbasis
Depostitogarantie

Voor elk tak 21-contract geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al uw tak 21-contracten samen.

Extra eigenschappen

Informatie verzekeringsmaatschappij
Belgisch recht van toepassing en Save Plan is een product van Baloise NV.
Geadviseerde looptijd
De polis moet worden gesloten voor een bepaalde duur. Minimumlooptijd van 10 jaar en minimumeindleeftijd van 65 jaar. De maximumeindleeftijd is 80 jaar. De polis wordt beëindigd op de einddatum, bij volledige afkoop of bij het overlijden van de verzekerde.
Combinatie tak 23
Mogelijk met onafhankelijke fondsbeheerders
Arbitragemogelijkheden
1 keer per jaar gratis, daarna 0,5% op het overstapbedrag
Fondsmanagers

Je kan vrij kiezen voor een verdeling van jouw pensioengelden in een stuk gegarandeerd rendement tak 21 in combinatie met externe beleggingsfondsen.

Van Lanschot: Defensive, Balanced & Growth Portfolio Fund
Fidelity European Growth
Carmignac Investissement, Patrimoine & Sécurité
​Black Rock Global Allocation & Emerging Markets
Capfi Delen European Equity
Capfi Delen Global Opportunities
Hermes Euro Cash
BFI Activ
Financière de l’Echiquier Agressor
C-Quadrat Arts Balanced Fund

Waarschuwing product

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen en hun onderliggende fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s verbonden aan hun doel, hun samenstelling en aan de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Liquiditeitsrisico

In uitzonderlijke omstandigheden bestaat het risico dat de liquiditeit van de tak23-fondsen niet 100 % zeker is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Baloise niet direct een koper vindt om de activa die deel uitmaken van jouw belegging aan te verkopen (en de verkoop van tak 23-fondsen dus uitgesteld is) of wanneer een toezichthouder de verkoop van bepaalde activa tijdelijk niet toe laat (en de verkoop van tak23-fondsen dus geschorst is).

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht en/of na tussenkomst van het  Garantiefonds voor financiële diensten (tak21), loopt de verzekeringnemer bij faillissement van Baloise het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy