Het NN Strategy fiscaal belegt 100% in het onderliggende fonds NN Patrimonial Future Fund.

 • Je spaart en doet een belastingvoordeel. NN Strategy is een individueel levensverzekeringscontract Tak 23 om op lange termijn te sparen. Afhankelijk van je situatie, kan je jaarlijks een fiscaal voordeel genieten.
 • Flexibel: jij bepaalt wanneer je spaart
  Je hoeft niet elk jaar te storten of hetzelfde bedrag te sparen. Jij kiest hoeveel en wanneer je spaart: je kan kiezen voor maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse stortingen.

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
5,00%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
1% beheerkost NN + 1,21% beheerkost onderliggend fonds
Uitstapkosten
Vanaf jaar 5 geen uitstapkosten, voordien 4,80% dalend met 0,10% per maand

Fiscaliteit

Verzekeringstaks op de premies
Je geniet 30% belastingvoordeel op je premies als je beantwoordt aan de voorwaarden die wettelijk vastliggen. Het fiscale regime dat op je contract wordt toegepast, hangt af van je fiscale situatie. Die kan variëren in de tijd. Je betaalt 2% premietaks op elke premie.
Bij opname van de gelden
Er is een eenmalige bevrijdende taks van 10% op de waarde van het contract, exclusief winstdeelname. Ofwel op je 60ste verjaardag, als je onderschrijft voor 55 jaar Ofwel 10 jaar na aanvang van het contract. Na deze heffing is er geen enkele taxatie meer

Stortingen

Eerste storting
Minimum 480 euro
Bijstortingen
Minimum 10 euro per maand

Extra eigenschappen

Informatie verzekeringsmaatschappij
Belgisch recht van toepassing en Strategy is een product van NN NV.
Geadviseerde looptijd
Minimaal 10 jaar.
Kapitaalsgarantie
Neen, enkel tak 23
Aanvullende waarborgen

Overlijdensdekking, premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidsuitkering, overlijdenskapitaal door ongeval, volledige en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval

Fondsmanagers

Het NN Strategy fiscaal belegt 100% in het onderliggende fonds NN Patrimonial Future Fund.

Het fonds is een wettelijk erkend pensioenspaarfonds dat belegt in een gemengde portefeuille van aandelen, obligaties en cash, hoofdzakelijk uitgedrukt in euro en in lijn met de toepasselijke fondsenwetgeving en belastingwetgeving voor pensioenspaarfondsen.

Waarschuwing product

 • Bij Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Je rendement wordt bepaald door de prestaties van het beleggingsfonds binnen je contract. Het hangt dus af van de schommelingen op de beurs.
 • Als je voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, is daar een financieel risico aan verbonden. Dat risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen.
  Er is geen recht op winstdeelname. Belangrijk: De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik.  Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.
 • Solvabiliteitsrisico: De levensverzekeringsovereenkomsten vormen, per afgezonderd beheer, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de verzekeraar. Bij faillissement van de verzekeraar wordt dit bijzonder vermogen prioritair voorbehouden voor het nakomen van de verbintenissen ten aanzien van de verzekeringnemers en/of de begunstigden.
 • Marktrisico: verliesrisico dat kan veroorzaakt worden door prijsschommelingen van financiële instrumenten in een portefeuille.
 • Liquiditeitsrisico: verliesrisico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om (illiquide) activa te verkopen wanneer nodig.
 • Renterisico: verliesrisico als gevolg van veranderingen van rentevoeten op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
 • Kredietrisico: risico dat een ontlener zijn krediet niet (volledig) terugbetaalt, wat een verlies op de waarde van de portefeuille als gevolg kan hebben.
 • Wisselkoersrisico: risico dat kan ontstaan als gevolg van schommelingen van wisselkoersen op de waardering van financiële instrumenten in een portefeuille.
 • Politiek risico: de waarde van een belegging daalt omwille van instabiliteit of politieke veranderingen in het (de) land(en) waar deze belegging wordt uitgevoerd.
 • Operationeel risico: risico van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies als gevolg van inadequate of falende processen met betrekking tot de bepaling van de inventariswaarde van een portefeuille. Belangrijk: De verzekeringsonderneming biedt geen kapitaalgarantie noch garantie op het rendement van het tak 23 luik.  Het is bijgevolg mogelijk dat de verzekeringsnemer minder terugkrijgt dat zijn initiële investering. Het financieel risico gelinkt aan het contract in tak 23 wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.

Klachtenprocedure

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be.

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

  MySavings Life Insurance Made Easy