Via AG Top Multilife kan belegd worden in een ruime waaier van beleggingsfondsen die door AG zelf beheerd worden.

AG Top Rendement geeft de mogelijkheid om te combineren tussen tak 21 (gegarandeerd kapitaal en vast rendement, verhoogd met mogelijke winstdeelname) en tak 23 beleggingsfondsen met potentieel hoger rendement, maar geen garantie op uw inleg.

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname

2,00% *

Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek

1,80% *

Instapkosten via mySavings

0,50%

Bekijk hier de precontractuele informatie

Elke niet-professionele cliënt is verplicht om de essentiële informatiedocumenten door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van dit financieel product.

Bekijk de laatste versie van de specifieke informatiedocumenten (SID) inclusief de rendementsscenario’s van de onderliggende beleggingsfondsen tak 23 via de website van de verzekeringsmaatschappij.

Rendement

Tak 21 met gewaarborgd rendement + winstdeelname
2,00% *
Rendement afgelopen jaar totaal gewaarborgd
1,80% *
Gemiddeld rendement voorbije 5 jaar klassiek
1,80% *
Toelichting rendement voorbije 5 jaar
Nieuw product sinds 2020 / 1,6% indien contract onderschreven vóór september 2020
Duur waarborg
Tot einddatum contract
Voorwaarden voor winstdeelname
Geen
* De winstdeling hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar, deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kosten

Maximum instapkosten
(éénmalige kosten bij elke premiestorting)
6,50%
Instapkosten via mySavings
(wij nemen geen bijkomende instapkosten bovenop kosten maatschappij)
0,50%
Beheerskosten
(jaarlijkse kosten verrekend op de volledige waarde van uw beleggingsverzekering)
0%
Uitstapkosten
Geen vanaf 60 jaar, zoniet 1 % vermenigvuldigd met de nog te verstrijken duur van het contract, uitgedrukt in jaren en maanden, met een maximum van 5 % en waarbij elke maand telt voor 1/12de

Stortingen

Eerste storting
35 euro
Bijstortingen
35 euro
Depostitogarantie

Het gedeelte tak 21 valt onder de dekking van het Bijzonder Beschermingsfonds van de Levensverzekeringen. Deze regeling dekt ten belope van 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeraar, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onde

Extra eigenschappen

Combinatie tak 23
Enkel voor het gedeelte winstdeelname
Kapitaalsgarantie
Ja, voor het gedeelte tak 21
Aanvullende waarborgen

Waarborg bij ongeval: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde of een kapitaal bij totale en blijvendeinvaliditeit van de verzekerde ten gevolge van een ongeval.Waarborg bij arbeidsongeschiktheid: een rente in geval van totale of gedeeltelijke, tijdelijke of permanentearbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte of ongeval van de verzekerde.

Fondsmanagers

Via een Top Multilife kan belegd worden in volgende ruime waaier van beleggingsfondsen:

Strategische fondsen (Vaste spreading activaklasse):

  • AG Life Stability: 75% obligaties – 25% aandelen, wereldwijd, beheerskost van 1,81%
  • AG Life Balanced: 50% obligaties – 50% aandelen, wereldwijd, beheerskost van1,90%
  • AG Life Growth: 25% obligaties – 75% aandelen, wereldwijd, beheerskost van1,99%

Tactische fondsen [Spreiding activaklasse: aanpasbaar in functie van marktomstandigheden (binnen bepaalde grenzen)]:

  • AG Life Neutral Portfolio: Combinatie van verschillende fondsen (aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen, cash), neutraal profiel, beheerskost van1,92%
  • AG Life Dynamic Portfolio: Combinatie van verschillende fondsen (aandelen, obligaties, vastgoed, alternatieve beleggingen, cash), dynamisch profiel, beheerskost van 2,01%

Beleggingsdoelstelling: De fondsen beogen een potentieel aantrekkelijk rendement te bereiken.

Het rendement is afhankelijk van de prestaties van de gekozen beleggingsfondsen (tak 23). Het geïnvesteerd bedrag kan schommelen gedurende de tijd.
Er is geen kapitaalsgarantie, noch een rendementsgarantie. Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer.
U kan de actuele waarde van de fondsen consulteren op www.aginsurance.be

Bekijk de algemene info

Vraag een offerte of advies

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek

Wilt u een update van uw financiële situatie? Of wilt u wat meer informatie?

Dan kan u ons bereiken voor een vrijblijvend adviesgesprek.

    MySavings Life Insurance Made Easy