Terug naar product

Een geconventioneerd zorgverstrekker heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een jaarlijkse toelage van het RIZIV. Deze toelage kan hij gebruiken om een aanvullend pensioen op te bouwen en/of om zijn inkomen te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

De aanvraagprocedure voor deze toelage verliep tot vandaag aan de hand van papieren formulieren. Het uitsturen, opvolgen en verwerken van deze aanvragen zorgde dan ook voor een hoge werklast bij zowel het RIZIV, de verzekeringsmaatschappij, de makelaar en de zorgverstrekker.

Sinds het premiejaar 2020 (aanvraag in 2021) is de aanvraagprocedure verandert, voor zowel het sociaal voordeel als voor het conventievoordeel na pensioenopname. Het beheer hiervan wordt waar mogelijk geautomatiseerd zodat de zorgverlener zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen en de administratie werklast voor de makelaar quasi volledig verdwijnt.

Hoe verloopt de geautomatiseerde aanvraagprocedure?

Als basisprincipe geldt dat het RIZIV alle nodige data heeft om te bepalen welke zorgverleners recht hebben op een toelage, hoeveel deze bedraagt en op welk verzekeringscontract dit moet worden toegekend. Hiervoor werd een continu proces van automatische informatie-uitwisseling met de verzekeringsmaatschappijen ontwikkeld. Het RIZIV kent immers de gegevens van het verzekeringscontract van de zorgverlener.

Daarnaast beschikt het RIZIV over alle informatie om na te gaan of de zorgverlener voldoet aan de basisvoorwaarden van het sociaal statuut. Op basis daarvan berekent het RIZIV het bedrag waarop de zorgverlener recht heeft. Dit bedrag wordt het evaluatieresultaat genoemd.

Tijdlijn: de geautomatiseerde procedure vanaf het premiejaar 2020 verloopt als volgt:

De verzekeringsonderneming bij wie u bent aangesloten stuurt het RIZIV op continue basis contractgegevens door.

In de module van MyRiziv zal u de door uw verzekeringsonderneming doorgestuurde contractgegevens kunnen raadplegen en indien nodig een contract aan uw dossier moeten koppelen (bv. als er 2 contracten zijn). U krijgt informatie of u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering)

Heeft u een gekoppeld contract en voldoet u aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel ? Dan kan u in juli 2024 een automatische premieaanvraag inkijken en het bedrag van het sociaal voordeel bekijken waarop u volgens ons recht heeft (=evaluatieresultaat).

Dit zal o.a. gebeuren op basis van een koppeling met uw profielgegevens en de gegevens van externe authentieke bronnen, zoals RSZ en RSVZ.

In de periode juli – augustus 2024 kunt u, als u dat wenst, uw evaluatieresultaat in MyRiziv raadplegen.

  • Heeft u volgens onze evaluatie recht op het maximumbedrag? Dan hoeft u geen enkele actie te ondernemen. De raadpleging in MyRiziv is vrijblijvend.
  • Heeft u geen recht op het maximumbedrag en/of hebben wij van u extra gegevens nodig? Dan kan u ons deze via MyRiziv bezorgen.
  • Hebben wij voor u geen automatische premieaanvraag gemaakt omdat u volgens ons niet voldoet aan de basisvoorwaarden of omdat uw contract te laat gekoppeld was? Dan kan u via MyRiziv alsnog een premieaanvraag indienen.

Vanaf september 2024 nemen wij een definitieve beslissing over het sociaal voordeel en kunnen wij tot uitbetaling overgaan. U zal op dat moment ook de mogelijkheid krijgen om een beslissing online te betwisten.

Wanneer moet de zorgverlener of diens mandaathouder actie ondernemen?

Het RIZIV informeert de zorgverlener via e-mail over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van het sociaal statuut en in het geval er een actie moet worden ondernomen. Zo ontvangt de zorgverlener een email in geval van:

  • wijziging van contractgegevens
  • vraag om extra gegevens
  • terbeschikkingstelling van het evaluatieresultaat
  • beslissing over de toekenning van het sociaal statuut
  • een actie die moet worden ondernomen (bv. als er twee actieve verzekeringscontracten zijn)

Zorgverleners gaan daarom best even na of het actuele email adres bekend is bij het RIZIV. Dit kan hij alvast via MyRiziv in orde brengen.

Hoe verloopt de procedure voor gepensioneerde zorgverstrekkers?

De geautomatiseerde procedure verloopt op dezelfde manier en volgens dezelfde timing als voor nietgepensioneerde zorgverleners.

Het enige verschil is dat het RIZIV in dit geval geen informatie nodig heeft over een verzekeringscontract maar wel een bankrekeningnummer. De verzekeringsmaatschappijen komen hier niet in tussen. Het is de zorgverlener die dit zelf beheert via MyRiziv.