Terug naar product

U kan als ondernemer kiezen voor een bonussysteem, waarbij uw medewerker een aanvullende vergoeding krijgt in functie van zijn of haar bijdrage in het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.  Bij een uitkering van deze bonus als loon, wordt deze even zwaar belast als een klassieke loonsverhoging.  Een groepsverzekering onder de vorm van een bonusplan is een interessant alternatief.

Het is belangrijk om de categorie van personeelsleden duidelijk te omschrijven. De definitie van de aangesloten personeelscategorie kan gebaseerd worden op een wettelijk criterium of refereren naar een categorie omschreven in een cao. Het kan ook een homogene groep zijn op basis van specifieke activiteiten van personeelsleden, zolang aan de basis objectieve en in redelijkheid aanvaarde criteria liggen. Voor werknemers die tot eenzelfde personeelscategorie behoren en voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden kan u als werkgever dus niet vrij bepalen wie aangesloten wordt en wie niet. U kan eventueel wel verschillende plannen voorzien voor verschillende, objectief gedefinieerde, personeelscategorieën.

Hoe ziet zo’n bonusplan onder de vorm van een groepsverzekering er dan praktisch uit?

De onderneming kan bijvoorbeeld een totale bonus toekennen van 8.000 euro en het te storten bedrag in het pensioenplan, uitdrukken in functie van deze toegekende bonus (bijvoorbeeld 25 % van de toegekende bonus: 2.000 euro).

Belangrijk is dat er met volgende elementen zeker rekening gehouden wordt:

• de criteria moeten altijd objectief en niet-discriminerend zijn (bijv. omzet, winst, aantal verkochte stukken,…);
• de criteria moeten gelden voor de volledige categorie van werknemers zoals bepaald in het contract;
• de exacte formule voor berekening moet duidelijk omschreven zijn in het reglement van de groepsverzekering.

Contacteer ons voor meer info of een afspraak.