Terug naar product

De verzekering gewaarborgd inkomen verzekert een uitkering bij een arbeidsongeschiktheid.  De meeste producten dekken zowel ziekte, privé- en arbeidsongeval als oorzaak. Er wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen permanente/blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid.  

Tenslotte bent u gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.  De uitkering zal u in functie hiervan krijgen, dus 50% arbeidsongeschikt, betekent een uitkering van 50%. Men is volledig arbeidsongeschikt vanaf 67%.

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract, maar bedraagt standaard 25%.

Bij het bepalen van de invaliditeitsgraad wordt een onderscheid gemaakt tussen fysiologische en economische invaliditeit.

Met de fysiologische invaliditeit wordt verwezen naar de vermindering van de lichamelijke integriteit. De concrete bepaling van de invaliditeitsgraad gebeurt door een geneesheer, op basis van de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten en de Europese schaal ter bepaling van de lichamelijke en geestelijke invaliditeit voor de vaststelling van de invaliditeitsgraad. Belangijk: hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de aard van het beroep van het slachtoffer.
De economische invaliditeit of arbeidsongeschiktheid is de vermindering van de arbeidscapaciteit van het slachtoffer als gevolg van de fysiologische invaliditeit. Daarbij wordt rekening gehouden met de fysische paraatheid van de verzekerde om een beroepsactiviteit uit te oefenen die verenigbaar is met zijn kennis, capaciteiten en maatschappelijke positie. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met andere economische criteria, zoals de conjunctuur. Voor het bepalen van de economische invaliditeit is er een zekere interpretatieruimte, aangezien hiervoor geen vaste schalen bestaan.

Er kan een groot verschil bestaan tussen de graad van fysiologische invaliditeit en die van economische invaliditeit. Nemen we het voorbeeld van een beroepspianist die twee vingers verliest. Zijn fysiologische invaliditeit kan vrij beperkt zijn, maar zijn economische invaliditeit kan 100% zijn.

Maar ook andersom: door het verlies van een hand heeft hebben vele professionals nog steeds mogelijkheden om gegeven zijn/haar kennis, capaciteiten en maatschappelijke positie een beroepsactiviteit uit te oefenen.